ساختمان علوم انسانی

۲۶ تیر ۱۳۹۵ ۲
اولین ساختمان دانشگاه A
ساختمان علوم انسانی