بیمارستان در دست احداث شهید مهتدی

۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۸
فوندانسیون
بتن ریزی
بازدید
بازدید معاونت محترم عمران سازمان مرکزی
نما جلو
نمای پشت ساختمان
بتن ریزی1
بتن ریزی 3