انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

15 تير 1395
استخر
تعداد تصاویر موجود 6
15 تير 1395
بیمارستان در دست احداث شهید مهتدی
تعداد تصاویر موجود 8
15 تير 1395
پارکینگ دانشجویی
تعداد تصاویر موجود 5
15 تير 1395
خوابگاه دانشجویی خواهران
تعداد تصاویر موجود 3
15 تير 1395
دانشکده سما
تعداد تصاویر موجود 1
26 تير 1395
دانشکده کشاورزی
تعداد تصاویر موجود 10
26 تير 1395
رواق
تعداد تصاویر موجود 5
26 تير 1395
ساختمان پرستاری
تعداد تصاویر موجود 3
26 تير 1395
ساختمان رازی
تعداد تصاویر موجود 5
26 تير 1395
سالن مرغداری
تعداد تصاویر موجود 4
26 تير 1395
سردرب دانشجوئی
تعداد تصاویر موجود 1
26 تير 1395
سما رسالت
تعداد تصاویر موجود 1
26 تير 1395
ساختمان علوم انسانی
تعداد تصاویر موجود 2
26 تير 1395
کارواش
تعداد تصاویر موجود 4
26 تير 1395
کتابخانه
تعداد تصاویر موجود 3
26 تير 1395
گلخانه خیار
تعداد تصاویر موجود 4
26 تير 1395
مزرعه تحقیقاتی
تعداد تصاویر موجود 1
26 تير 1395
مسجد
تعداد تصاویر موجود 7