تماس باما(شماره تلفن)

 

معاونت عمران
•مهندس محمد جواد فخری داریان
•36725003

 

دفتر عمران
علی جعفری
36725003
کارشناس عمران
مهندس حجت اله قربانعلی
36725003
کارشناس عمران
مهندس رضا دائمی
36725003
رئیس اداره تعمیر و نگهداری
محمدرضا گودرزی
3673367