وظایف حوزه معاونت عمرانی

  • اجرا و نطارت بر حسن اجرای کلیه آیین نامه ها ٰ بخشنامه ها و دستورالعمل عای مرتبط
  • برنامه ریزی برای تامین فضاهای مورد نیاز واحد و مراکز تابعه
  • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی و ارائه گزارش‌های لازم و انطباق پیشرفت کار با برنامه‌های زمانبندی و تهیه و تنظیم صورت وضعیت‌ها.
  • جمع‌آوری و تهیه اطلاعات و آمار مرتبط و مورد نیاز طرح‌های عمرانی.
  • برنامه‌ریزی اجرا و نظارت امور مربوط به نگهداری و تعمیرات ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات و انجام بازدیدهای دوره‌ای و موردی و انعکاس نتایج در پرونده‌های مربوطه.
  • اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و معاملاتی در طرح‌های عمرانی در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر از مبادی ذیربط