پروژه های اجرا شده و در حال بهره برداری

  • بیمارستان تخصصی و مرکز سرطان جنوب استان تهران
  • شهرک دامداری
  • پارکینگ دانشجوئی و ترمینال
  • احداث مزرعه پرورش ماهی