معاون عمران

 معاون عمران

نام و نام خانوادگی:محمد جواد فخر داریان

رشته تحصیلی:مهندسی عمران

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد