اداره طرحهای عمرانی

- رئیس اداره طرحهای عمرانی   

- مهندس رضا دائمی

- کارشناس عمران

- مدرک کارشناسی عمران - عمران

- شرح وظایف:

  1. نظارت بر پروژه های عمرانی 
  2. تهیه نقشه های مورد نیاز جهت پروژه های واحد
  3. برآورد مصالح مورد نیاز جهت پروژه های اجرا شده توسط واحد
  4. بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران
  5. پیگیری امور عمرانی دانشگاه که در ادارات شهر جریان دارد