کارشناس عمران و سازه

  • مهندس حجت اله قربانعلی
  • مدرک کارشناسی عمران - عمران
  • شرح وظایف :
  1. ​نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی
  2. بررسی مقادیر کار و صورت وضعیت های ارائه شده از طرف پیمانکاران
  3. متره و برآورد پروژه های عمرانی جزء که بصورت امانی اجرا می گردد.
  4. امور مربوط به قراردادهای عمرانی(پیمانکاران جزء)